گردهمایی علمی انجمن


مصوبات جلسه هیات مدیره انجمن جراحان عمومی درون بین ایران
1. متعاقب درخواست اشخاصی که تقاضای عضویت در انجمن را دارند، از نظام پزشکی و پزشکی قانونی شهرستان مربوطه لیست تعداد و لیست اعمال جراحی و سوابق پزشکی ایشان استعلام خواهد شد.
2. عملکرد جراحی افراد متقاضی باید مورد تائید یکی از اعضای ژوری انجمن باشند

3. آقای دکتر مازیار فریدی جراح شاغل در استان تهران؛ با توجه به استعلام و بررسی سوابق ایشان؛ جهت عضویت در انجمن پذیرفته شدند.

Template Design:Dima Group