گردهمایی علمی انجمن


معرفی هیات مدیره انجمن جراحی چاقی و متابولیک ایران

 

 دکتر کرمان ساروی
رئیس انجمن

web:     email 

 

 

 دکتر داورپناه
خزانه دار

web:     email 

 

 

 

 دکتر صفری
بازرس انجمن

web:     email 

 

 دکتر شهابی
دبیر انجمن

web:     email 

 

 

 

دکتر عبدالرضا پازوکی

 

 

 

  

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

معرفی اعضای انجمن جراحی

چاقی و متابولیک ایران

Template Design:Dima Group