گردهمایی علمی انجمن


معرفی هیات مدیره انجمن جراحی چاقی و متابولیک ایران

 

 دکتر محمد طالب پور
رئیس انجمن

web:..  Email:...   c


 

 دکتر محمد کرمان ساروی
دبیر انجمن

web:..  Email:...   c


 دکتر علیرضا خلج
عضو انجمن

web:..  Email:...   c


 دکتر محسن محمودیه
عضو انجمن

web:..  Email:...   c


 دکتر عبدالرضا پازوکی
خزانه دار انجمن

web:..  Email:...   c


 دکتر سید مرتضی موسوی نائینی
عضوعلی البدل انجمن

web:..  Email:...   c


 دکتر عبدالله زندی
عضوعلی البدل انجمن

web:..  Email:...   c


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

معرفی اعضای انجمن جراحی

چاقی و متابولیک ایران

Template Design:Dima Group